Privatlivspolitik for Jensen Production 25. maj 2018

Dataansvar

Jensen Production behandler personoplysninger efter nærværende privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler oplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Jensen Production er dataansvarlig, og vi sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Dennis Jensen

Adresse: Ellekær 3, 2730 Herlev

CVR: 32082505

Telefonnr.: +4570210546

Mail: info@jensenproduction.dk

Website: www.jensenproduction.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Oplysninger om kunder:

– Almindelige personoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse,
Ordrer og fakturaer knyttes til kundeoplysninger
Der registreres kun personoplysninger angivet af kunden.
– Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

Ingen registrering.

Formål med behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

– Formål med behandling af kundeoplysninger

  • Handel med varer og ydelser
  • Levering af bestilte varer og ydelser
  • Servicering af kunder i forbindelse med f.eks. forsikringssager

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang behandler personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger om kunder til 3. part.

Vi udsender ikke nyhedsbreve og reklamer til enkeltpersoner.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, hvis det skulle blive nødvendigt at behandle dine personoplysninger til andre formål, end beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Opbevaring og sletning personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger økonomisystemet i den periode, der kan opstå behov for f.eks. afklaring af forsikringsspørgsmål.

Dvs. at vi f.eks. opbevarer en kopi af købsfaktura, hvor angivne personoplysninger fremgår sammen med bl.a. stelnummer.

Retigheder

Som kunde har du en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til den dataansvarlige. Kontaktoplysninger findes øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Jensen Production forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.